کلیدواژه:

پیش خریدار

تعداد اسناد علمی: 15

مقاله کنفرانس حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

مقاله کنفرانس قایسه قواعد عام اختلاف مساحت در قوانین مدنی و ثبت با ماده (7) قانون پیش فروش ساختمان

کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397

پایان‌نامه حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان

دانشجو: مریم شکیبایی ، استاد راهنما: شهرام صبری ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حق فسخ در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

دانشجو: شهره منصوری ، استاد مشاور: فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد راهنما: حمید ابهری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی فقهی حقوقی قانون پیش فروش ساختمان مصوب (1389) و آثار آن در نظام حقوقی ایران

غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه آثار حقوقی قول نامه و مبایعه نامه در پیش فروش آپارتمانها با تکیه بر قانون جدید

استاد راهنما: امیرعباس بزرگمهر ، استاد مشاور: کمال قبادی ، دانشجو: چنور ایرانپور ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس - دانشکده حقوق - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (7)
مقاله کنفرانس (6)
مقاله نشریه (2)
محل نشر
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
حقوق خصوصی (1)
دانش حقوق مدنی (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
همایش علمی سالانه دانشگاه رازی (1)
پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (1)
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات