کلیدواژه:

پیش فروش

تعداد اسناد علمی: 21

مقاله کنفرانس حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

مقاله کنفرانس اوصاف و ماهیت پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

پایان‌نامه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان

استاد راهنما: علی محمدزاده ، استاد مشاور: ایمان پورعلی ، دانشجو: سید محمد صادق حسینی کالجی ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی وضعیت حقوقی اختلاف در مساحت مورد معامله از منظر فقه و حقوق

استاد راهنما: شهرام اصغری ، استاد مشاور: مراد عباسی ، دانشجو: صاحبه تقوی ورکلائی ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی ادیب - مازندران - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان

استاد راهنما: شهرام صبری ، دانشجو: مریم شکیبایی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی شرایط صحت عقد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان

دانشجو: طیبه پهلوان ، استاد راهنما: غلامرضا عبدلی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ساختمان ، پیش فروش ، قرداد ، عقد ، خرید

پایان‌نامه بررسی جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (10)
مقاله کنفرانس (6)
مقاله نشریه (5)
محل نشر
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (2)
حقوق تطبیقی (نامه مفید) (1)
حقوقی دادگستری (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی (1)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (1)
پژوهش های مالیه اسلامی (1)
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات