کلیدواژه:

پیش فروشنده

تعداد اسناد علمی: 16

مقاله کنفرانس حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

مقاله کنفرانس قایسه قواعد عام اختلاف مساحت در قوانین مدنی و ثبت با ماده (7) قانون پیش فروش ساختمان

کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397

پایان‌نامه حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان

استاد راهنما: شهرام صبری ، دانشجو: مریم شکیبایی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی تحلیلی قانون پیش‌فروش ساختمان با تأکید بر آئین‌نامه اجرایی جدید مصوب 1393

استاد راهنما: ابراهیم شعاریان ، استاد مشاور: حیدر باقری اصل ، دانشجو: صغری عبدالهی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حق فسخ در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

استاد راهنما: حمید ابهری ، استاد مشاور: فخرالدین اصغری آقمشهدی ، دانشجو: شهره منصوری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی فقهی حقوقی قانون پیش فروش ساختمان مصوب (1389) و آثار آن در نظام حقوقی ایران

غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه آثار حقوقی قول نامه و مبایعه نامه در پیش فروش آپارتمانها با تکیه بر قانون جدید

استاد راهنما: امیرعباس بزرگمهر ، استاد مشاور: کمال قبادی ، دانشجو: چنور ایرانپور ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس - دانشکده حقوق - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (8)
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (3)
محل نشر
حقوق خصوصی (1)
دانش حقوق مدنی (1)
دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (1)
مطالعات حقوق خصوصی (1)
همایش علمی سالانه دانشگاه رازی (1)
پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (1)
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات