کلیدواژه:

پی سطحی

تعداد اسناد علمی: 100

ظرفیت باربری پی های حلقوی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

ارزیابی نشست و ظرفیت باربری شالوده‌های سطحی بر روی زمین روانگرا‌شونده با رویکرد تحلیلی

استاد راهنما: هادی شهیر ، دانشجو: آرمان کاظمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده مهندسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

ارزیابی لرزه ای پی های سطحی براساس سطح عملکرد با کنترل نشست و دوران

دانشجو: محمدعلی منصوریان ، استاد راهنما: عبدالحسین حداد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی عمران - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عددی نشست ناشی از روانگرایی پی های سطحی

استاد راهنما: رضا نادری ، دانشجو: علی بشارتی نژاد ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی عمران - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر عرض پی سطحی بر نشست ناشی از روانگرایی در خاک های ماسه ایی اشباع

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (69)
پایان‌نامه (27)
مقاله نشریه (4)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژیوتکنیک (5)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری (4)
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران (4)
کنفرانس ملی مهندسی ژیومکانیک (4)
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (3)
اولین کنفرانس مهندسی عمران، رهاوردهای جدید، توسعه اقتصادی، فرهنگی و مدیریت جهادی (3)
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (3)
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (3)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (3)
هفتمین کنفرانس تونل ایران (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات