کلیدواژه:

کاهش ارزش پول

تعداد اسناد علمی: 36

تاثیر کاهش ارزش پول در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

تحلیل رویه قضایی در خصوص تاثیرات کاهش ارزش پول بر ضمان درک

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

ضمان کاهش ارزش پول در فقه امامیه و حقوق ایران

دانشجو: علی سلطانمحمدی ، استاد مشاور: محمدحسن سیادت ، استاد راهنما: نصراله محبوبی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره) - دانشکده علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1395

ضمان قرار دادی جبران کاهش ارزش پول

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی - 1395

تأثیر نوسانات ارزش پول بر احکام شرعی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

استاد راهنما: مهدی ساجدی ، دانشجو: امید حدادماهینی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه قرآن و حدیث - پردیس تهران - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی قواعد حاکم بر دیون پولی در حقوق ایران

پدیدآور: المیرا خرمی دل ، استاد مشاور: خلیل احمدی ، استاد راهنما: پژمان محمدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

قلمرو ربا وحکم فقهی آن

پدیدآور: طوبی جعفری ، استاد مشاور: میثم تارم ، استاد راهنما: احمد جمالیزاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده الهیات - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (24)
مقاله نشریه (6)
مقاله کنفرانس (5)
کتاب (1)
محل نشر
جستارهای اقتصادی ایران (2)
پژوهشنامه اقتصادی (2)
دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی (1)
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (1)
کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی (1)
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات