کلیدواژه:

کنوانسیون انسیترال

تعداد اسناد علمی: 3

ماهیت ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران وکنوانسیون آنسیترال

دانشجو: آرزو اکبری زحمتی ، استاد مشاور: همایون مافی ، استاد راهنما: محمود خادمان ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تکمیل و تغییر برات سفته و چک در حقوق ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما: عیسی مقدم ، استاد مشاور: عباداله رستمی ، دانشجو: حسن قوامی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

احکام و آثار واژه «حواله کرد» دربرات، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون های ژنو و آنسیترال

استاد راهنما: عیسی مقدم ، استاد مشاور: عباداله رستمی ، دانشجو: روح الله پورنوروز نوده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات