کلیدواژه:

کنوانسیون انسیترال

تعداد اسناد علمی: 4

انتقال اسناد تجاری

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

ماهیت ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران وکنوانسیون آنسیترال

دانشجو: آرزو اکبری زحمتی ، استاد مشاور: همایون مافی ، استاد راهنما: محمود خادمان ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تکمیل و تغییر برات سفته و چک در حقوق ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما: عیسی مقدم ، استاد مشاور: عباداله رستمی ، دانشجو: حسن قوامی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

احکام و آثار واژه «حواله کرد» دربرات، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون های ژنو و آنسیترال

استاد راهنما: عیسی مقدم ، استاد مشاور: عباداله رستمی ، دانشجو: روح الله پورنوروز نوده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (3)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات