کلیدواژه:

کنوانسیون بیع بین المللی

تعداد اسناد علمی: 15

بررسی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی - 1396

ضمانت اجرای عدم تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی و اصول یونیدروا

استاد راهنما: حسین قربانیان ، استاد مشاور: علی رضوانی ، دانشجو: محمد مهدی شیرین سویی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تعیین شرایط مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

دانشجو: فرزانه محمودی ، استاد مشاور: پرویز عامری ، استاد راهنما: حبیب طالب احمدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

آثار تقابل عوضین در عقود معاوضی با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی

استاد راهنما: منوچهر توسلی نائینی ، استاد مشاور: عبدالرسول دیانی ، دانشجو: مریم خادم الفقرا ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (9)
مقاله کنفرانس (5)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی (1)
سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی (1)
مدرس علوم انسانی ( پژوهش های حقوق تطبیقی) (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (1)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (1)
چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات