کلیدواژه:

کنوانسیون بیع بین المللی

تعداد اسناد علمی: 18

مقاله کنفرانس بررسی تطبیقی حق حبس در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

مقاله کنفرانس بررسی عدم تطبیق کالا با اوصاف قراردادی در زمان تسلیم آن در بیع بین الملل

چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت - 1397

مقاله کنفرانس بررسی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی

دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی - 1396

پایان‌نامه ضمانت اجرای عدم تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی و اصول یونیدروا

دانشجو: محمد مهدی شیرین سویی ، استاد مشاور: علی رضوانی ، استاد راهنما: حسین قربانیان ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تعیین شرایط مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

استاد راهنما: حبیب طالب احمدی ، استاد مشاور: پرویز عامری ، دانشجو: فرزانه محمودی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (9)
مقاله کنفرانس (8)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی (1)
سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی (1)
سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران (1)
مدرس علوم انسانی ( پژوهش های حقوق تطبیقی) (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (1)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (1)
چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران (1)
چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت (1)
چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات