کلیدواژه:

کیفر قتل عمد

تعداد اسناد علمی: 1

تحلیل جامعه شناسی تطابق مجازات قتل عمد با تحولات اجتماعی ایران

استاد راهنما: عبدالرضا جوان جعفری ، استاد مشاور: سیدمهدی سیدزاده ثانی ، دانشجو: زینب نقدی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات