کلیدواژه:

گراندد تیوری

تعداد اسناد علمی: 113

مقاله کنفرانس اخراج شروعی دوباره برای فرد و سازمان

کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی - 1397

مقاله کنفرانس تاثیرخیانت در روابط زناشویی، عوامل موثر بر آن و مقایسه علل بی وفایی

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی - 1397

پایان‌نامه طراحی مدل مراقبتی سازگاری برای بیماران دارای استومی

استاد راهنما: حسن ناوی پور ، استاد مشاور: عیسی محمدی ، دانشجو: نسرین سرابی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]

پایان‌نامه فرآیند ارائه مراقبت های دلسوزانه از سوی پرستاران

استاد راهنما: وحید زمان زاده ، دانشجو: منصور غفوری فرذ ،
دولتی - وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - دانشکده پرستاری و مامایی - 1396 - [دکترای تخصصی (PhD)]

پایان‌نامه بازنمایی تجربه دبیران از بد رفتاری مدیران مدارس

استاد راهنما: ناصر شیربگی ، دانشجو: امید مرادی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس ارایه مدل پارادایمی شاخص های انتخاب همسر با استفاده از نظریه داده بنیاد

کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (43)
مقاله نشریه (38)
مقاله کنفرانس (32)
محل نشر
تحقیقات کیفی در علوم سلامت (4)
اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت (2)
بررسی مسایل اجتماعی ایران (2)
رفاه اجتماعی (2)
سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه (2)
مطالعات جامعه شناختی (2)
همایش سراسری راهکارهای ارتقاا مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه (2)
همایش سراسری راهکارهای ارتقاا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی (2)
همایش کشوری اموزش علوم پزشکی (2)
پرستاری ایران (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات