کلیدواژه:

civil law

تعداد اسناد علمی: 40

Facultative Obligation Construction

مقاله نشریه: World Applied Sciences Journal » 2014  شماره10

حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج

استاد راهنما: عبدالعلی توجهی ، استاد مشاور: عباس محمدی ، دانشجو: حمید اصغری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: حقوق مدنی ، civil law

بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا

دانشجو: محمدایوب حسین زاده مالکی ، استاد مشاور: میرحسین عابدیان ، استاد راهنما: عبدالله شمس ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1389 - [کارشناسی ارشد]

مسئولیت مدنی سبب مجمل

استاد راهنما: فخرالدین اصغری آق مشهدی ، استاد مشاور: حمید ابهری ، دانشجو: عیسی رضوانیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1389 - [کارشناسی ارشد]

عمل بر مبنای اماره ی مالکیت

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1389 - [کارشناسی ارشد]

موجبات حق فسخ نکاح در قانون مدنی ایران

استاد راهنما: حسین مهرپور ، استاد مشاور: گودرز افتخارجهرمی ، دانشجو: ابراهیم رضوانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1389 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: قانون مدنی ، civil law ، ایران ‏
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات