کلیدواژه:

economic systems

تعداد اسناد علمی: 39

بررسی جنبه های کیفری مفاسد اقتصادی در حقوق ایران

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل علمی تاریخی بحران مالی جاری نظام سرمایه داری

دانشجو: مهدی هادیان ، استاد مشاور: حسین صمصامی ، استاد راهنما: پرویز داودی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

مقدمه ای بر نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی

استاد راهنما: حسین پوراحمدی ، استاد مشاور: منصور میراحمدی ، دانشجو: محمد شم آبادی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی - 1388 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (38)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
ایرانی علوم زمین (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات