کلیدواژه:

flow3d

تعداد اسناد علمی: 125

Wave Energy Dissipation Using Perforated and Non Perforated Piles

مقاله نشریه: بین المللی مهندسی » Feb 2018 شماره2

The Numerical Investigation on Vortex Flow Behavior Using FLOW-3D

مقاله نشریه: انرژی و محیط زیست » 2012  شماره1
کلیدواژه: Vortex flow ، Flow 3D ، Numerical Investigation

بررسی عددی سرعت در حوضچه آرامش USBR VI و کانال پایین دست

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری - 1397

شبیه سازی پدیده کاویتاسیون بر روی سرریز اوجی با استفاده از مدل عددی سه بعدی

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

بررسی هیدرودینامیکی ساختارسه بعدی جریان درسرریزجانبی لبه تیزمرکب (مستطیلی-مستطیلی)

مقاله کنفرانس: سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (109)
پایان‌نامه (9)
مقاله نشریه (7)
محل نشر
همایش ملی اب و سازه های هیدرولیکی (10)
پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران (7)
شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (5)
هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (4)
دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (3)
دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت (3)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (3)
سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (3)
همایش ملی علوم اب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی (3)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات