کلیدواژه:

law enforcement

تعداد اسناد علمی: 28

Face Recognition Abilities in Iraqi Medical Students: An Inferential, Cross Sectional Analysis

نویسندگان: Ahmed Al-Imam * ، Hussein Ali ، Ali Saad ،
مقاله نشریه: روانپزشكی و علوم رفتاری ایران » (پياپي 31)، Spring 2018 شماره1

بررسی تأثیر اراده ی ظاهری در اعمال حقوقی و تعارض آن با اراده ی باطنی در حقوق ایران

دانشجو: محسن رضازاده ، استاد راهنما: جمیله جعفری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - پژوهشکده علوم - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی علل و موانع عدم اجرای دقیق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم (با موضوع اجرای حسابرسی مالیاتی)

دانشجو: جلال الدین حسین آبادی ، استاد مشاور: حسن صالح نژاد ، استاد راهنما: عزیز گرد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (23)
مقاله نشریه (5)
محل نشر
World Applied Sciences Journal (2)
بهداشت ایران (1)
روانپزشکی و علوم رفتاری ایران (1)
مهندسی برق مجلسی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات