اسناد مشابه با عنوان: بررسی فقهی حقوقی قانون پیش فروش ساختمان مصوب (1389) و آثار آن در نظام حقوقی ایران

پایان‌نامه الزامات پیش فروشنده و پیش خریدار در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

دانشجو: امید سلیمانیان ، استاد مشاور: کمال نیکفرجام ، استاد راهنما: عباس کریمی ،
سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: قرارداد پیش فروش

پایان‌نامه قراردادهای پیش فروش ساختمان با توجه به قانون مصوب 1389

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تعهدات طرفین در قرارداد پیش فروش ساختمان با تأکید بر قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ساختمان
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات