اسناد مشابه با مقاله: اثر نانو ذره نقره استخراج شده از گیاه پولیکاریا بر روی تشکیل آمیلوئید در آلفا-لاکتالبومین وعمل چاپرونی بتا-کازئین

اثر آرژنین بر روی خاصیت چاپرونی گلیسرول در جلوگیری از تشکیل تجمعات پروتئین آلفا-لاکتالبومین

دانشجو: مهرنوش مودی ، استاد راهنما: آرزو قهقایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: چاپرون

بررسی اثر چاپرونی B-کازئین در جلوگیری از تشکیل آمیلوئید در K-کازئین در حضور دکستران

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، استاد مشاور: عادله دیوسالار ، دانشجو: مجید محمدی دره میانه ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: آمیلویید

تاثیر عامل ازدحام بر سرعت تشکیل آمیلوئید در آلفا-لاکتالبومین و اصلاح آن به وسیله مولکول چاپرون آلفا-کازئین

دانشجو: نسیم فریدی ، استاد مشاور: محمد حسین سنگتراش ، استاد راهنما: آرزو قهقایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم - 1388 - [کارشناسی ارشد]

‏ بررسی‎ ‎اثر‎ ‎آرژنین بر فعالیت چاپرونی آلفا‎-‎کازئین بر‎ ‎تشکیل آمیلوئیدهای آلفا‎-‎لاکتالبومین ‏در حضور دکستران ‏

دانشجو: زهره شهابی رابری ، استاد مشاور: ندارم ندارم ، استاد راهنما: آرزو قهقایی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: آمیلوئید ، دکستران

بررسی اثر آرژنین بر روی فعالیت چاپرونی گلیسرول در ممانعت از تشکیل فیبریل‌های آمیلوئیدی کاپا-کازئین در حضور دکستران

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، استاد مشاور: علی شهرکی ، دانشجو: زینب سلیمان پور ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی مکانیسم اثر بتا-کازئین بر روی تشکیل، تجمع و رسوب فیبریلهای آمیلوئیدی 1-40 Aβ

پدیدآور: سیما شهرکی ، استاد راهنما: آرزو قهقایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1393 - [کارشناسی ارشد]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات