اسناد مشابه با عنوان: اثر نانو ذره نقره استخراج شده از گیاه پولیکاریا بر روی تشکیل آمیلوئید در آلفا-لاکتالبومین وعمل چاپرونی بتا-کازئین

پایان‌نامه اثر آرژنین بر روی خاصیت چاپرونی گلیسرول در جلوگیری از تشکیل تجمعات پروتئین آلفا-لاکتالبومین

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، دانشجو: مهرنوش مودی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: چاپرون

پایان‌نامه بررسی اثر چاپرونی B-کازئین در جلوگیری از تشکیل آمیلوئید در K-کازئین در حضور دکستران

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، استاد مشاور: عادله دیوسالار ، دانشجو: مجید محمدی دره میانه ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: آمیلویید

پایان‌نامه تاثیر عامل ازدحام بر سرعت تشکیل آمیلوئید در آلفا-لاکتالبومین و اصلاح آن به وسیله مولکول چاپرون آلفا-کازئین

دانشجو: نسیم فریدی ، استاد مشاور: محمد حسین سنگتراش ، استاد راهنما: آرزو قهقایی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم - 1388 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه ‏ بررسی‎ ‎اثر‎ ‎آرژنین بر فعالیت چاپرونی آلفا‎-‎کازئین بر‎ ‎تشکیل آمیلوئیدهای آلفا‎-‎لاکتالبومین ‏در حضور دکستران ‏

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، استاد مشاور: ندارم ندارم ، دانشجو: زهره شهابی رابری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: آمیلوئید ، دکستران

پایان‌نامه بررسی اثر آرژنین بر روی فعالیت چاپرونی گلیسرول در ممانعت از تشکیل فیبریل‌های آمیلوئیدی کاپا-کازئین در حضور دکستران

دانشجو: زینب سلیمان پور ، استاد مشاور: علی شهرکی ، استاد راهنما: آرزو قهقایی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی مکانیسم اثر بتا-کازئین بر روی تشکیل، تجمع و رسوب فیبریلهای آمیلوئیدی 1-40 Aβ

پدیدآور: سیما شهرکی ، استاد راهنما: آرزو قهقایی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1393 - [کارشناسی ارشد]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات