اسناد مشابه با عنوان: حل نیمه‌تحلیلی انتقال آلودگی در آبخوانهای ساحلی: روش فوریه-گالرکین

پایان‌نامه روش‌هاى فوریه سریع گالرکین براى حل معادلات انتگرال مرزى منفرد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم پایه - 1390 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه روش موجک-گالرکین در حل معادلات کولموگروف

استاد راهنما: علیرضا حسینیون ، استاد مشاور: سهرابعلی یوسفی ، دانشجو: علی غفارپناه ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم - 1386 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه برخی از روش های پتروف-گالرکین موضعی در حل مسائل انتشار-انتقال کسری

استاد راهنما: رضا مختاری ، استاد مشاور: داود میرزایی ، دانشجو: منیره مجتبایی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده ریاضی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حل عددی معادلات انتقال رسوب با استفاده از روش بدون شبکه گالرکین

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی عمران - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه روش گالرکین ناپیوسته برای حل معادله انتگرودیفرانسیل

استاد راهنما: داود رستمی ورنوسفادرانی ، استاد مشاور: زهرا باریک بین ، دانشجو: شقایق مصطفوی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - دانشکده علوم پایه - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه روش گالرکین ناپیوسته برای حل معادلات ماکسول

استاد راهنما: داود رستمی ، استاد مشاور: سعید عباس بندی ، دانشجو: اکبر نیرومند جزی ،
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم پایه - 1389 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه روش موجک گالرکین برای حل معادلات دیفرانسیل

استاد راهنما: علی داوری ، دانشجو: مینا ترابی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم - 1391 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات