اسناد مشابه با عنوان: بهبود روش ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با کاهش فضای جستجو

مقاله کنفرانس بهبود الگوريتم ترميم تصوير مبتني بر نمونه با پنجره جستجو

كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات، مهندسي كامپيوتر و مخابرات - 1396

پایان‌نامه بهبود الگوریتم ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با تابع اولویت بندی ترکیبی

دانشجو: محمد نوذری پاک ، استاد مشاور: حسن زارعیان ، استاد راهنما: اعظم باستان فرد ،
دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده برق و کامپیوتر - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه ارزیابی کمی کیفیت ترمیم تصویر دیجیتال مبتنی بر نمونه

دانشجو: داریوش امیرخانی ، استاد مشاور: بابک حاجی باقر نائینی ، استاد راهنما: اعظم باستان فرد ،
دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده فنی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه كاهش فضای جستجو در بازشناسی اثر انگشت به كمك تصویر بلوك جهتی

نشریه مهندسی برق و مهندسی كامپیوتر ایران »   (پياپي 8)، پاييز و زمستان 1385  شماره2
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات