اسناد مشابه با عنوان: معرفی یک روش عینیت گرا برای تعیین آسیب پذیری اکولوژیکی اکوسیستمها

پایان‌نامه معرفی یک معماری عامل گرا برای تامین انعطاف پذیری در سیستم های ERP

دانشجو: سمیه سمیه ، استاد مشاور: احمد فراهی ، استاد راهنما: حسن حقیقی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده فنی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه معرفی وصله برای 104 آسیب پذیری محصولات اوراكل

نشریه پردازشگر » ارديبهشت 1393  شماره112

پایان‌نامه معرفی یک معماری عامل گرا جهت تامین انعطاف پذیری در سیستمهای ERP

دانشجو: سمیه طویرسیاری ، استاد مشاور: احمد فراهی ، استاد راهنما: حسن حقیقی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده فنی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات