اسناد مشابه با عنوان: بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

مقاله کنفرانس اسناد تجاری در حقوق تجارت

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394
کلیدواژه: اسناد تجاری ، سفته ، چک ، ضمانت.

پایان‌نامه بررسی ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران

استاد راهنما: محمد صقری ، استاد مشاور: محمود خادمان ، دانشجو: محمدرضا مسگرعبدل آبادی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

نشریه حقوقی بین المللی » بهار و تابستان 1369  شماره12
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات