اسناد مشابه با عنوان: تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی و هویت اجتماعی دانشجویان با تاکید بر میزان مصرف محصولات فرهنگی و مدیریت بدن دختر و پسر

پایان‌نامه مطالعه ی جامعه شناختی سبک زندگی جوانان با تاکید بر مصرف موسیقیایی

استاد راهنما: حسین نبوی ، استاد مشاور: مسعود گلچین ، دانشجو: مجید کرمی تراب ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه مقایسه ی سبك های هویت، انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر

نشریه پژوهش های نوین روانشناختی » زمستان 1389  شماره20
کلیدواژه: سبك هویت ، انواع هویت

مقاله کنفرانس رابطه سبک های هویت و منبع کنترل در دانشجویان دختر و پسر

نویسنده: سمیه ایگلی ،
ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران - 1396

مقاله نشریه سبك های هویت و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر و پسر

نشریه مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان »   (پياپي 33)، زمستان 1391  شماره4
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات