اسناد مشابه با عنوان: آنالیز اقتصادی استفاده مجدد از باتری خودروهای برقی برای تسطیح بار در بخش صنعتی

پایان‌نامه فیلتر کالمن تعمیم یافته برای برآورد میزان شارژ باتری لیتیم- یون در خودروهای برقی

استاد راهنما: سید صالح قریشی ، استاد مشاور: امیر خانجانزاده ، دانشجو: مهدی منتظری ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - دانشکده مهندسی برق - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه تولید خودروهای برقی طی سال جهاد اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز

نشریه مناطق ویژه اقتصادی » فروردين و ارديبهشت 1390  شماره65-66
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات