اسناد مشابه با عنوان: ارایه مدل پارادایمی شاخص های انتخاب همسر با استفاده از نظریه داده بنیاد

پایان‌نامه تدوین مدل شایستگی های مدیریتی مدیران دولتی اثربخش با استفاده از نظریه داده بنیاد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد - 1392 - [دکترای تخصصی]
کلیدواژه: نظریه داده بنیاد

مقاله نشریه انتخاب همسر از زبان نظریه انتخاب

نشریه روانشناسی شادكامی و موفقیت » مرداد 1389  شماره78
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات