اسناد مشابه با مقاله: شناخت آسیب های ماهواره و راهکارهای مقابله با آن

آسیب های اجتماعی در جامعه و راهکارهای مقابله با آن

مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی - 1396

بررسی آسیب های اجتماعی و اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن

نویسنده: فاطمه حسنی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران - 1394

آسیب شناسی خشونت خانوادگی و راهکارهای مقابله با آن

نویسنده: زکیه جدالی ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی خانواده و مسایل نو پدید - 1395
کلیدواژه: خشونت ، خانواده ، ناهنجاری

راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی جامعه

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران - 1395

آسیب شناسی روانی باورهای غیرمنطقی و راهکارهای مقابله با آن

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی - 1394

راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

تاثیرت ماهواره بر خانواده ها و اجتماع و راهکارهای مقابله با آن

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه - 1394
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات