اسناد مشابه با عنوان: مطالعه رابطه مصرف رسانه ای با مدیریت بدن (مورد مطالعه: زنان شهر تبریز)

پایان‌نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه با مصرف رسانه ای جوانان شهر تبریز

استاد راهنما: جواد افشارکهن ، استاد مشاور: علی محمد قدسی ، دانشجو: سید محمد تقی صادقی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس مدیریت بدن زنان و رسانه

اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي - 1393
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات