اسناد مشابه با عنوان: بررسی میزان استفاده از ماهواره و تاثیر آن بر سبک زندگی در بین دانشجویا ن دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر آسیب های اجتماعی بر میزان مهارتهای زندگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور

اولين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران - 1393
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات