اسناد مشابه با عنوان: حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

پایان‌نامه حق فسخ در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

استاد راهنما: حمید ابهری ، استاد مشاور: فخرالدین اصغری آقمشهدی ، دانشجو: شهره منصوری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حقوق و تعهدات پیش خریدار براساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

استاد راهنما: حمید ابهری ، دانشجو: مریم رضوانی ثانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس وضع حقوقی بنا احداث شده در ملک غیر در قانون مدنی و قانون پیش فروش ساختمان

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران - 1397

پایان‌نامه حقوق و تعهدات پیش فروشنده بر اساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن بانهاد فسخ در قانون مدنی

استاد راهنما: جمشید یحیی پور ، استاد مشاور: ایوب احمدپور ، دانشجو: مهین قاسمی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه الزامات پیش فروشنده و پیش خریدار در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

استاد راهنما: عباس کریمی ، استاد مشاور: کمال نیکفرجام ، دانشجو: امید سلیمانیان ،
سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: قرارداد پیش فروش

مقاله کنفرانس قایسه قواعد عام اختلاف مساحت در قوانین مدنی و ثبت با ماده (7) قانون پیش فروش ساختمان

کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات