اسناد مشابه با مقاله: بررسی تعهدات و ضمانت اجرایی پیش فروش ساختمان در ایران

تعهدات ناشی از قانون پیش فروش ساختمان

استاد راهنما: سیدمحمدتقی علوی ، استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ستاری ، دانشجو: حسین معصوم ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق - 1391 - [کارشناسی ارشد]

تعهدات طرفین در قرارداد پیش فروش ساختمان با تأکید بر قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ساختمان

ضمانت در تعهدات

مقاله نشریه: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 24، شماره 0، پاییز 1368

ضمانت اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران و DCFR

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

اوصاف و ماهیت پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

حقوق و تعهدات پیش خریدار براساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

استاد راهنما: حمید ابهری ، دانشجو: مریم رضوانی ثانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

نقد و بررسی قانون پیش فروش ساختمان

استاد راهنما: محمد عابدی ، استاد مشاور: ابراهیم تقی زاده ، دانشجو: عباس وثوقی‏ راد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران و انگلستان

پدیدآور: سارا ابراهیمی ، استاد مشاور: محمد موسوی بجنوردی ، استاد راهنما: علی انصاری ،
پایان‌نامه: دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات