اسناد مشابه با عنوان: بررسی تعهدات و ضمانت اجرایی پیش فروش ساختمان در ایران

پایان‌نامه تعهدات ناشی از قانون پیش فروش ساختمان

دانشجو: حسین معصوم ، استاد مشاور: ابراهیم شعاریان ستاری ، استاد راهنما: سیدمحمدتقی علوی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق - 1391 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه تعهدات طرفین در قرارداد پیش فروش ساختمان با تأکید بر قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ساختمان

مقاله نشریه ضمانت در تعهدات

نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 24، شماره 0، پاییز 1368

پایان‌نامه ضمانت اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران و DCFR

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران و انگلستان

پدیدآور: سارا ابراهیمی ، استاد مشاور: محمد موسوی بجنوردی ، استاد راهنما: علی انصاری ،
دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه خدمات پس از فروش ؛ الزامات قانوني و ضمانت هاي اجرايي

نویسنده: سيامك ظاهري ،
نشریه خدمات پس از فروش » تير و مرداد 1395 شماره27

مقاله کنفرانس اوصاف و ماهیت پیش فروش ساختمان در حقوق ایران

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات