اسناد مشابه با عنوان: بررسی ابعاد اجتماعی جایگاه زنان در سینمای ایران

مقاله کنفرانس بررسی ابعاد کارآفرینی زنان در ایران

نویسنده: سمیه پورحسن ،
اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی - 1394

مقاله نشریه زنان در سینمای ایران

نشریه هنرهای زیبا » دوره 18، شماره 18، تابستان 1383

مقاله نشریه جایگاه زن در سینمای ایران

نشریه پنجره » شنبه 15 خرداد 1389  شماره45

مقاله نشریه بررسی ابعاد و موانع اجتماعی اشتغال زنان

نشریه پیك نور (علوم انسانی) » پاييز 1388  شماره3

مقاله نشریه جایگاه سینمای ملی ایران

نشریه صنعت سینما » ارديبهشت 1382  شماره9

مقاله نشریه سرگذشت زنان در سينماي ايران

نویسنده: زهره كهندل ،
نشریه پیام زن » (پياپي 321)، بهمن و اسفند 1397 شماره10-11

مقاله نشریه جایگاه زنان در ایران

نشریه نشر دانش »   (پياپي 103)، زمستان 1381  شماره4

مقاله نشریه میزگرد جایگاه انیمیشن در سینمای ایران

نشریه پیل بان انیمیشن » فروردين و ارديبهشت 1383  شماره25-26

مقاله نشریه بازبینی جایگاه طنز در سینمای ایران

نشریه فرهنگ و سینما » خرداد 1386  شماره184
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات