اسناد مشابه با مقاله: بررسی رابطه ی میزان استفاده از فضای مجازی و کیفیت خواب در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

بررسی رابطه امید و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

دانشجو: نسرین ابراهیمی ، استاد مشاور: محمود ابوالقاسمی ، استاد راهنما: زهرا صباغیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

رابطه میان انگیزش تحصیلی با میزان استفاده دانشجویان از فضای مجازی

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1396

بررسی رابطه بین میزان استرس و عملکرد مدیران در دانشگاه شهید بهشتی

دانشجو: فاطمه عیدی ، استاد مشاور: محمود حیدری ، استاد راهنما: محمدحسن پرداختچی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم - 1382 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات