اسناد مشابه با عنوان: حق فسخ پیش فروشنده در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 و تناقض آن با مالکیت تدریجی پیش خریدار

پایان‌نامه الزامات پیش فروشنده و پیش خریدار در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

استاد راهنما: عباس کریمی ، استاد مشاور: کمال نیکفرجام ، دانشجو: امید سلیمانیان ،
سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: قرارداد پیش فروش

پایان‌نامه حق فسخ در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

استاد راهنما: حمید ابهری ، استاد مشاور: فخرالدین اصغری آقمشهدی ، دانشجو: شهره منصوری ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

پایان‌نامه حقوق و تعهدات پیش خریدار براساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

دانشجو: مریم رضوانی ثانی ، استاد راهنما: حمید ابهری ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه حقوق و تعهدات پیش فروشنده بر اساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات