اسناد مشابه با مقاله: تاثیر خشونت بر کیفیت زندگی زنان سالمند شهر شیراز

بررسی تحلیلی شیوع خشونت بر علیه زنان سالمند شهر شیراز

مقاله کنفرانس: یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور - 1397

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کیفیت زندگی زنان سالمند

مقاله کنفرانس: اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - 1394

بررسی كیفیت زندگی زنان سالمند شهر اراك در سال 1392

مقاله نشریه: دانشگاه علوم پزشكی اراك »   (پياپي 83)، ارديبهشت 1393  شماره2

بررسی تاثیر ورزشهای هوازی بر بهبود کیفیت زندگی فردی زنان و و مردان سالمند شهر قزوین

دانشجو: علی حداد ، استاد مشاور: حبیب هنری ، استاد راهنما: آذر آقایاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات