اسناد مشابه با عنوان: بررسی ضریب اتلاف ورودی میکروکانال ها در جریان آرام

پایان‌نامه بررسی و مطالعه ضریب اتلاف در جریان آرام داخل زانویی نود درجه یک میکروکانال

استاد راهنما: ی سعید اسدی ، استاد مشاور: هانیه پناهی ، دانشجو: امید قنادی محمدی ،
دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز پیام نور رشت - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی عددی جابجایی اجباری برای جریان آرام نانوسیال در داخل یک میکروکانال دوار

استاد راهنما: ایرج میرزایی ، دانشجو: سعید پارسا ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده مهندسی مکانیک - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: میکروکانال دوار

پایان‌نامه بررسی جریان دوفازی در میکروکانال

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی مکانیک - 1394 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه َشبیه‌سازی جریان دوفاز در میکروکانال با ورودی T شکل

دانشجو: میلاد آذرمنش ، استاد راهنما: موسی فرهادی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی مکانیک - 1394 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات