اسناد مشابه با مقاله: درمان آسم: بر اساس فیزیوپاتولوژی و طبیعت آسم

فیزیولوژی و درمان شوک بر اساس فیزیوپاتولوژی

دانشجو: خسرو صمدیان ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1363 - [پایان نامه دکترا]
کلیدواژه: فیزیوپاتولوژی ، شوک

بررسی بالینی و درمان شوک بر اساس فیزیوپاتولوژی آن

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1358 - [پایان نامه دکترا]
کلیدواژه: فیزیوپاتولوژی ، شوک

فیزیوپاتولوژی و درمان شوک

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1338 - [پایان نامه دکترا]
کلیدواژه: فیزیوپاتولوژی ، شوک

آسیت اتیولوژی فیزیوپاتولوژی و درمان

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1366 - [پایان نامه دکترا]

فیزیوپاتولوژی استئوپوروز و درمان آن

دانشجو: شهره یونسیان ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1362 - [پایان نامه دکترا]

فیزیوپاتولوژی منوپوز و درمان آن

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1337 - [کارشناسی ارشد]

فیزیوپاتولوژی هیپرتیروئیدی و درمان آن

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1341 - [پایان نامه دکترا]

فیزیوپاتولوژی و درمان تنگی نفس‌ها

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1340 - [پایان نامه دکترا]

فیزیوپاتولوژی و درمان هیپرتانسیون اصلی

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1346 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات