اسناد مشابه با عنوان: کارورزی 2

مقاله نشریه تبیین نظام كارورزی

نویسنده: علی رضا شواخی ،
نشریه رشد آموزش فنی و حرفه ای و كاردانش » بهار 1387  شماره10

مقاله نشریه كارورزی و فناوری

نویسنده: صغری ملكی ،
نشریه رشد مدرسه فردا » (پياپي 87)، مهر 1394 شماره1

مقاله نشریه درآمدی بر كارورزی

نشریه پردازش و مدیریت اطلاعات »   (پياپي 35)، پائيز و زمستان 1379  شماره1-2

مقاله نشریه اولين روز كارورزي

نشریه انشا و نویسندگی » آذر 1396 شماره86
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات