اسناد مشابه با عنوان: توصیف چند بعدی از سرمایه اجتماعی دانش آموزان هندی و ایرانی

مقاله کنفرانس بررسی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی در بین دانش آموزان

نویسنده: طاهره خداپرست ،
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی) - 1397

مقاله کنفرانس نقش سرمایه اجتماعی برنابرابری آموزشی دانش آموزان

نویسنده: علی نیسی نیا ،
اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی وجامعه شناسی -1394 - 1394
کلیدواژه:

مقاله کنفرانس مقایسه سازگاری اجتماعی دانش آموزان تک فرزند و چند فرزند

دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1394
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات