تمام نسخه های مقاله: تاثیر توجه انتخابی شنوایی بر مهار دگرطرفی گسیل‏های صوتی وابسته به فركانس محرك گوش (2 نسخه)

مقاله نشریه تاثير توجه انتخابي شنوايي بر مهار دگرطرفي گسيل هاي صوتي وابسته به فركانس محرك گوش

نشریه (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research » , مهر 1390, دوره 20, شماره 2 (پياپي 36)

مقاله نشریه تاثير توجه انتخابي شنوايي بر مهار دگرطرفي گسيل‏هاي صوتي وابسته به فركانس محرك گوش

نشریه Auditory and Vestibular Research » (پياپي 36)، سال 2011  شماره2
کلیدواژه: مهار دگرطرفي ، پردازش بالا به پايين ، گسيل‏هاي صوتي فركانسي گوش ، توجه انتخابي شنوايي ، راه‏هاي وابران شنوايي ، قشر شنوايي
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات