تمام نسخه های مقاله: تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه (4 نسخه)

تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و چشم انداز همكاري هاي منطقه

مقاله نشریه: دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) » , پایيز 1379, دوره 43, شماره 155

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

نویسندگان: ، ،
مقاله نشریه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » 155-(1379)
کلیدواژه: نظام حقوقی ، محیط زیست ، دریای خزر ، آسیای مرکزی ، ژئوپلتیک

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

مقاله نشریه: مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) » 155-0(2000)
کلیدواژه: آسیای مرکزی ، دریای خزر ، ژئوپلتیک ، محیط زیست ، نظام حقوقی

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه

نویسندگان: ، ،
مقاله نشریه:  مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره:43 - شماره:155
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات