تمام نسخه های مقاله: بررسی پایداری قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندرقند در منطقه کرج و قزوین (3 نسخه)

مقاله نشریه بررسی پایداری قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندرقند در منطقه کرج و قزوین

نشریه مجله علوم کشاورزی ایران » 36-6(2005)
کلیدواژه: پایداری ، چغندر قند ، سفیدک پودری ، کلیستوتسیوم ، کنیدیوم

مقاله نشریه بررسی پایداری قارچ Erysiphe Betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندرقند در منطقه کرج و قزوین

نویسندگان: ، ، ، ، ،
نشریه  مجله علوم کشاورزی ایران » دوره:36 - شماره:6
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات