تمام نسخه های مقاله: شبکه های اجتماعی و شکاف بین نسلی (2 نسخه)

مقاله کنفرانس شبکه های اجتماعی و شکاف بین نسلی

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) - 1396
کلیدواژه: شبکه های اجتماعی ، شکاف بین نسلی

مقاله کنفرانس شبکه های اجتماعی و شکاف بین نسلی

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها، چالش ها و راهکارها) - 1396
کلیدواژه: شبکه های اجتماعی ، شکاف بین نسلی
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات