تمام نسخه های مقاله: واکاوی نقش رسانه های جمعی غربی در ایجاد شکاف بین نسلی با تاکید برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (2 نسخه)

واکاوی نقش رسانه های جمعی غربی در ایجاد شکاف بین نسلی با تاکید برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) - 1396
کلیدواژه: شکاف بین نسلی ، رسانه های جمعی غربی ، جنگ رسانه ای ، افکار عمومی ، منافع ملی

واکاوی نقش رسانه های جمعی غربی در ایجاد شکاف بین نسلی با تاکید برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها، چالش ها و راهکارها) - 1396
کلیدواژه: شکاف بین نسلی ، رسانه های جمعی غربی ، جنگ رسانه ای ، افکار عمومی ، منافع مل
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات