تمام نسخه های مقاله: بررسی اثر تخلخل جاذب مشبك بر كارایی هوا گرم كن خورشیدی با پوشش پله ای از شیشه (3 نسخه)

مقاله نشریه بررسي اثر تخلخل جاذب مشبك بر كارايي هوا گرم كن خورشيدي با پوشش پله اي از شيشه

نشریه مهندسي بيوسيستم ايران » ، پاييز و زمستان 1392  شماره2
کلیدواژه: خشك كردن ، پوشش پله اي ، جاذب فلزي متخلخل ، جمع كننده خورشيدي هوايي تخت

مقاله نشریه بررسی اثر تخلخل جاذب مشبک بر کارایی هوا‌گرم‏کن خورشیدی با پوشش پله‏ای از شیشه

نشریه مهندسی بیوسیستم ایران » 44-2(2014)
کلیدواژه: پوشش پله‏ای ، جاذب فلزی متخلخل ، جمع‏کنندۀ خورشیدی هوایی تخت ، خشک‌کردن

مقاله نشریه بررسی اثر تخلخل جاذب مشبک بر کارایی هوا‌گرم‏کن خورشیدی با پوشش پله‏ای از شیشه

نویسندگان: ، ،
نشریه  مجله مهندسی بیوسیستم ایران » دوره:44 - شماره:2
کلیدواژه: پوشش پله ای ، جاذب فلزی متخلخل ، جمع کننده خورشیدی هوایی تخت ، خشک کردن
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات