تمام نسخه های مقاله: اثربخشی مشاوره گروهی با روش حل مساله با تاكید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوجین(6 نسخه)

اثربخشی مشاوره گروهی با روش حل مساله با تاکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوجین

نویسندگان: ، ، ، ، ،
کلیدواژه: حل مساله ، نیازهای بنیادین ، الگوهای ارتباط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات