تمام نسخه های مقاله: بیع فرانسوی پشت صورتك ایرانی (2 نسخه)

مقاله نشریه بيع فرانسوي پشت صورتك ايراني

نشریه نقد كتاب فقه و حقوق » ، 2014  شماره1
کلیدواژه: بيع ، نقد ، قانون مدني فرانسه ، بيع تطبيقي ، بيع فرانسوي ، بيع در حقوق ايران

مقاله نشریه بیع فرانسوی پشت صورتک ایرانی

نشریه فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق » 1-(1394)
کلیدواژه: بیع ، بیع تطبیقی ، بیع فرانسوی ، قانون مدنی فرانسه ، بیع در حقوق ایران ، نقد.
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات